+

WikampFb

 
 

Dr inż. Andrzej Jakubowski

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

 • Biosynteza enzymów mikrobilogicznych i ich wydzielanie ze środowiska pohodowlanego
 • Opracowanie i wdrożenie przemysłowe pierwszej polskiej technologii otrzymywania enzymu a-amylazy bakteryjnej Bacillus subtlis w hodowli wgłębnej, oraz
 • Wykorzystanie tego enzymu w praktyce przemysłwej (w przemyśle spożywczym, bawełnianym - patent, papierniczym - Zakłady Kwidzyń)
 • Biosynteza enzymów w hodowlach ciągłych (1 i 2 - stopniowych) oraz Solid State Fermentation
 • Bioremediacja gruntów skażonych związkami ropopochodnymi, w tym: wdrożenie przemysłowe technologii wytwarzania biopreparatu "Anti - Petro - BKPJ1" w ZPOW Pektowin Jasło oraz praktyczna bioremediacja gruntów po wydobyciu ropy naftowej, Rzeszów, Nosówka 7, współpraca z PPNiG Jasło.
Obrazek użytkownika Andrzej Jakubowski
Dr inż.
Andrzej
Jakubowski

Stanowisko

Starszy wykładowca od 2015

E-mail

andrzej.jakubowski@p.lodz.pl

Adres

  INSTYTUT BIOCHEMII TECHNICZNEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

  ul.Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódż

Konsultacje dla studentów

   środa 12.15-14.00, pokój 418Działalność dydaktyczna
 • Opracowanie programu przedmiotu BIOTECHNOLOGIA (1987 r.) oraz prowadzenie wykładów z tego przedmiotu na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności (kierunek Biotechnologia i Ochrona Środowiska) oraz innych wydziałach PŁ (Inżynierii Procesowej i Ochronu Środowiska, OiZ)
 • Prowadzenie wykładów z przedmiotów: Technologia Biokonwersji, Wybrane działy inżynierii i aparatury biotechnologicznej, Enzymy Przemysłwe (studia zaoczne)
 • Opracowanie ćwiczeń laboratoryjnych: Biosynteza enzymów hodowli wgłębnej, Ocena wpływu natlenienia środowiska na biosyntezę enzymów, Otrzymywanie ciekłego preparatu a - amylazy bakteryjnej z hodowli w fermentorze, Pomiary i kontrola biotechnologii - natlenienie środowiska
 • Redakcja opracowania zestawu do ćwiczeń laboratoryjnych z Biotechnologii
 • Prowadzenie prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich
 • Działalność wynikająca z obowiązków Z-cy Dyrektora Instytutu do spraw dydaktycznych (1998 - 2015)
 • Publikacje dydaktyczne:

   - "Nauczanie biotechnologii na Wydziele Chemii Spożywczej PŁ" (II Ogólnopolskie Sympozjum "Biotechnologia w Szkołach Technicznych") Warszawa, 1998

   - "Biotechnologia - programy studiów - referaty na I (1994) i III (2002) sympozjum "Biotechnologia w Szkołach Technicznych"

   - "Produkcja enzymów w hodowlach wgłębnych, referaty, Szkoły Letnie Biotechnologii Studentów Politechniki Wrocławskiej (1993, 1995)

   - Opracowanie programów studiów, kierunek Biotechnologia (2002, 2004, 2008)

   - Referat "Biotechnologia w PŁ" programy srudiów (seminarium SGGW Warszawa, 2004)

   - Informator o Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności (2004)

 •  Funkcje dydaktyczne:

    - Prodziekan do spraw studenckich Wydziały BiNoŻ (2002 - 2008)

    - Z-ca Dyrektora do spraw dydaktycznych (1998 - 2015)

    - Członek Senackiej Komisji do spraw Dydaktyki (1992 - 2012)

    - Czlonek Rady Programowej IFE (2002 - 2009)

    - Człoen rady Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

    - Z-ca Koordynatora kierunku Biotechnologia (2001 - do chwili obecnej) i Z-ca Przewodniczącego Komisji do spraw Jakości i Kształcenia kierunku Biotechnologii

    - Członek Rady do spraw Jakości i Kształcenia PŁ (2002 - 2006)

    - Przewodniczący Wydziałowej Komisji do spraw Dydaktyki (2002 - 2008)

     - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej (2003 - 2008)

     - Pzrewodniczący Sesji Posterowej Prac Dyplomowych Środowiska chemików Łódzkich (2003)

            Nie wymieniono szeregu fynkcji typu: Opiekun Roku, Grupy, Organizator wycieczek specjalizacyjnych.

Patenty i zgłoszenia patentowe
 • Kwapisz E., Jakubowski A., Wojdowska W., Bielecki S., Piotrowicz - Wasiak M.  "Sposób otrzymywania biopreparatów do degradacji węglowodorów ciężkiej frakcji ropy naftowej", patent nr 206565, 2010  (wdrożenie przemysłowe)
 • Kwapisz E., Bielecki S., Jakubowski A., Kubiak A., Macnar K. " Sposób remediacji gruntów skażonych węglowodorami ropy naftowej", patent nr 205687, 2010, (wdrożenie praktyczne)
 • Galas E., Krystynowicz A., Jakubowski A., Wziątek S., Miszkiewicz H. "Sposób otrzymywania cipełostałej a-amylazy bakteryjnej", patent 11451, 1984  (wdrożenie przemysłowe, produkcja ZPOW Pektowin, Jasło w latach 1980-2005)
 • Galas E., Krystynowicz A., Jakubowski A., Wziątek S., Miszkiewicz H. "Sposób enzymatycznego odklejania tkanin", patent nr 120862, 1984 (wdrożenie przemysłowe)
 • Galas E., Jakubowski A., Kwapisz E. "Sposób otrzymywania a - amylazy bakteryjnej o podwyższonej termostabilności (z B. licheniformis)", patent nr 163470, 1994
Publikacje po 2000 roku
 • Jakubowski A., Kwapisz E., Polak J., Galas E. "The biosynthesis of Bacillus licheniformis a-amylase in Solid State Fermentation". In : Elsevier "Food Biotechnology", Progress in Biotechnology, Vol.17, pp. 235-239
 • Jakubowski A., Kwapisz E., Polak J., Galas E. "Biosynthesis of thermostable a - amylase from Bacillus licheniformis T-106 in continuous and semi - continuous cultures". The Word Congress on Biotechnology, Berlin, Germany, 3-8 September, VII, 143, 2000
 • Jakubowski A., Kwapisz E., Polak J., Galas E. "Hodowle ciągłe oraz SSF w procesach otrzymywanie enzymów bakteryjnych", Zeszyty Naukowe PŁ, 2000 nr 848, Chemia Spożywcza i Biotechnologia nr 63, s. 44
 • Miszkiewicz H., Jakubowski A., Bielecki S. "Optymalizacja warunków fermentacji Phaseolus vulgaris w stałym złożu z udziałem Rhizopus oligosporus" W: XXXIII Sesja Naukowa KTChŻ PAN, Nauko o Żywności, Osiągnięcia i Perspektywy, Lublin 2002, s. 269
 • Miszkiewicz H., Jakubowski A., Bielecki S. "Fermentacja Pisum sativum w bioreaktorze SSSR", II Krajowy Kongres Biotechnologii, Łódź 2003, s. 218
 • Kwapisz E., Piotrowicz - Wasiak M., Turboś P., Jakubowski A., Bielecki S. "Produkcja Biosurfaktantów przez drobnoustroje degradujące węglowodory ropy naftowej" W: II Krajowy Kongres Biotechnologii, Materiały konferencyjne, Łódź 2003, s. 90
 • Kwapisz E., Jakubowski A., Bielecki S. " Bioremediacja gruntu skażonego węglowodorami oleju napedowego z zastosowaniem połączonych technik: reakcja Fentona + biodegradacja", Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 2005, s.47-49
 • Kwapisz E., Bielecki S., Polak J., JakubowskiA. " Bioremediacja gruntu skażonego węglowodorami ropy naftowej z udziałem tlenowych bakterii denitryfikujących", III Krajowy Kongres Biotechnologii, Poznań 2007, s. 56
 • Miszkiewicz H., Jakubowski A. " Fermentacja w stałym złożu wytłoków z aronii i wiesiołka jako metoda otrzymywania przeciwutleniaczy fenolowych", Acta Scientiarum Polonorum, Biotechnologia 7(2) 2008, s. 13-25
Otrzymane nagrody
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Zasłużony dla PŁ
 • Odznaka zasłużony dla Łodzi 1992 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Złoty Krzyż Zasługi - 2005 r.
 • Odznaka - Medal 10 - lecie IFE
 • Odznaka - medal 50 - lecia PŁ
 • Nagroda I-go stopnia Ministra Edukacji Narodowej za działalność naukowo - badawczą - 1990 r.
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę
 • szereg nagród Rektora i Dziekana

Wyróżnienia:

 • Pierwszy Konkurs Studentów PŁ "Belfer Roku 2004" w kategorii "Największy Autorytet"
 • Duplom studentów IFE dla "najbardziej prostudenckiego Prodziekana IFE"
 • Odznaka imienna od Koło Naukowego "Ferment" PŁ
 • Tytuł "Nauczyciel Roku 2007" Wydziału BiNoŻ przyznana przez Studentów
 • Tytuł "Nauczyciel Roku 2008" Wydziału BiNoŻ przyznana przez Studentów
 • Wyróżnienie w plebiscycie "Najlepszy Nauczyciel Roku Akademickiego 2012/2013" na Wydziale BiNoŻ
Staże naukowe

Staż przemysłowy w ZPOW Pektowin Jasło, Wydział Produkcji Preparatów Enzymatycznych, 6 miesięcy w latach 1974 - 1990, 2005 - 2006.

 

Przebieg kariery naukowej

1971 - dyplom mgr inż. na Wydzile Chemicznym PŁ

1979 - doktorat (nauk technicznych) na Wydziele Chemii Spożywczej PŁ (temat: " Zagadnienia bioinżynieryjne w procesie otrzymywania a-amylazy bakteryjnej)

 

         (w latach 2005-2014 docent w IBT PŁ)

Członkostwo w organizacjach pozauczelnianych
 • Polskie Towarzystwo Biochemiczne (od lat 70 - tych)
 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (od lat 70-tych)
 • Polska Federacja Biotechnologii (członek założyciel, prowadzący pierwsze zebranie) (od 2004)
Hobby

historia, film i sport.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki