+

WikampFb

 
 

mgr inż. Dorota Wieczorek

Szukasz pracownika ? przejdź do listy pracowników
Szukasz jednostki ? przejdź do struktury Wydziału

Zainteresowania naukowe i realizowana tematyka badań

Temat doktoratu: 

Mikrobiologiczna biodegradacja biodiesla w warunkach tlenowych

Zagadnienia badawcze: 

 1. biodegradacja biodiesla, wykorzystanie enzymów jako indykatorów postępu biodegradacji biodiesla czy mieszanek diesel/biodiesel,
 2. bioremediacja gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi (olej napędowy, olej transformatorowy, olej popirolityczny, frakcje destylacji ropy naftowej),
 3. innowacyjne technologie bioremediacji (preparaty enzymatyczne, sorbenty, biosurfaktanty),
 4. monitoring procesów bioremediacji przy wykorzystaniu parametrów biochemicznych, fizyko-chemicznych i toksykologicznych,
 5. biodegradacja materiałów odpadowych (guma),
 6. izolacja, screening i wykorzystanie mikroorganizmów w ochronie środowiska. 
Obrazek użytkownika Dorota Wieczorek
mgr inż.
Dorota
Wieczorek

Stanowisko

Doktorant

E-mail

dorota.wieczorek@edu.p.lodz.pl

Adres

Instytut Biochemii Technicznej, 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka  
ul. B. Stefanowskiego 4/10 90-924 Łódź


Patenty i zgłoszenia patentowe

ZGŁOSZENIA PATENTOWE

Marchut- Mikołajczyk O., Wieczorek D., Antczak T., Sposób bioremediacji środowiska wodnego zanieczyszczonego biodieslem B100. 2014.Zgłoszenie patentowe P-  405589.

PATENTY

Wieczorek D., Antczak T., Ramięga T. Bielecki S. Sposób bioremediacji gleby zanieczyszczonej biodieslem B100. 2015 P. 402665

Publikacje po 2000 roku

PUBLIKACJE

 •  Wieczorek Dorota. 2011. Fitotesty jako bioindykatory postępu procesu bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem napędowym. Materiały konferencyjne I Międzynarodowej i VII  Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej „Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. ISBN 978-83-613112-53. Str. 19 -25 Phytotoxkit™: microbiotest used in monitoring  efficiency of diesel oil contaminated soil bioremediation
 •  Staniszewska Agnieszka, Wieczorek Dorota. 2011. Biogaz jako czynnik zwiększający szanse na samowystarczalność energetyczną Polski. Monografia pokonferencyjna II Międzynarodowej  Konferencji Interdyscyplinarnej „Współczesne nurty badawcze młodych naukowców.”   Poznań. ISBN 978-83-61449-48-5.  Str. 409-426
 •  Romanowska Irena, Wieczorek Dorota, Kwapisz Ewa, Bielecki Stanisław, 2011, Monitoring of bioremediation of diesel oil contaminated using chemical analysis and toxicity test. Book of  abstracts - 5th European Bioremediation Conference Greece, p. 241.
 •  Polewczyk Arkadiusz, Wieczorek Dorota, Staniszewska Agnieszka. 2012. Biodegradacja węglowodorów frakcji P–31 ropy naftowej wspomagana grzybowymi preparatami enzymatycznymi.  Materiały konferencyjne I Ogólnopolskiej Konferencji nt.” Wpływ Młodych naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki” Wrocław.  ISBN 978-83-63058-01-2. Str. 37-45.
 •  Polewczyk Arkadiusz, Wieczorek Dorota, Staniszewska Agnieszka. 2012. Nowe trendy w bioremedjacji – nanoremedjacja. Monografia pokonferencyjna I   Ogólnopolskiej Konferencji nt.  ”Wpływ Młodych naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki” Wrocław. ISBN 978-83-63058-05-0. Str. 182-183.
 •  Wieczorek Dorota, Kwapisz Ewa, Marchut – Mikołajczyk Olga,  Bielecki Stanisław. 2012. Monitoring the process of bioremediation of soil contaminated with diesel fuel using phytotests.  BioTechnologia vol. 93(4)  pp. 431-439.  
 •  Wrześniewska-Tosik Krystyna, Marchut-Mikołajczyk Olga, Mik Tomasz, Wieczorek Dorota, Pałczyńska Michalina. 2012. Mats for Removing Technical Oil Contamination.  FIBRES & TEXTILES in  Eastern Europe  20, 6B (96) pp. 101-106.
 •  Wieczorek Dorota. 2012.  Wykorzystanie bakterii do oczyszczania gleby zanieczyszczonej biodieslem. Materiały konferencyjne IV Ogólnopolskiej Konferencji nt.” Wpływ Młodych naukowców  na  Osiągnięcia Polskiej Nauki Wrocław. ISBN: 978-83-63058-22-7 Str. 38-48.
 •  Wieczorek Dorota. 2013. Biodegradation of biodiesel in soil by Achromobacter xylosoxidans G21. Postępy  mikrobiol. T25 Supl.1 p.75.
 •  Wieczorek Dorota, Marchut-Mikołajczyk Olga, Antczak Tadeusz. 2014. Wykorzystanie mikroorganizmów do oczyszczania gleby i środowiska wodnego zanieczyszczonego biodieslem.                  VII  Seminarium  Studenckiego Koła Naukowego - Żyjesz w środowisku. Debiuty naukowe. Cz.1.  Str. 11-17.
 •  Wieczorek Dorota. 2014. Układy mikroprzepływowe vs kolby chemiczne. 2014 II Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii. Materiały konferencyjne. Str.117.
 •  Marchut-Mikołajczyk Olga, Kwapisz Ewa, Wieczorek Dorota, Antczak Tadeusz. 2015. Biodegradation of diesel oil hydrocarbons enhanced with Mucor circinelloides enzyme  preparation    Interantional Biodeterioration & Biodegradation Vol. 104, pp. 142–148.
Otrzymane nagrody
 • 2011. Wyróżnienie (I miejsce w konkursie) na I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Nauk nt. "Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w." za pracę „Fitotesty jako bioindykatory postępu procesu bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem napędowym”.
 • 2012. Zielona Góra III rd place in the poster session section Biotechnology in the VII International Conference of Young Naturatists “From Biotechnology to Enviroment Protection” interdisciplinary meeting of young naturalists for student and PhD students, for poster "Biodegradation of biodiesel in soil by Gordonia alkanivorans S7."
 • 2013. Nagroda za najlepszą pracę opublikowaną w Kwartalniku Biotechnologia w 2012 roku za artykuł "Phytotests as tools for monitoring the bioremediation process of soli contaminated with diesel oil” Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja profesora Wacława Szybalskiego. 
Przebieg kariery naukowej

Obecnie – 09. 2010

 

 

 

08. 2010 – 02. 2009

 

 

 

02. 2009 – 09. 2004

Politechnika Łódzka – studia III stopnia

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Kierunek: Biotechnologia środowiska

 

Politechnika Łódzka – studia II stopnia

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Kierunek: Biotechnologia środowiska

 

Politechnika Łódzka – studia I stopnia

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Kierunek: Ochrona środowiska

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

          Czerwiec 2011 - Grudzień 2011 kierownik projektu nt. „Mikrobiologiczna synteza węglowodorów”. Środki na ten cel pozyskane zostały ze Stypendialnego Funduszu Młodych Liderów Nauki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Hobby

Turystyka koncertowa, cyfrowa obróbka zdjęć, nowości ze świata nauki i techniki

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki