+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Instytut Biochemii Technicznej

Kadra

dr inż. Aneta Bialkowska
Dr hab. inż. Anna Bujacz
prof. dr hab. inż Grzegorz Bujacz
mgr inż. Izabela Cielecka
mgr inż. Anna Cielecka
dr inż. Anna Drzazga
mgr inż. Paulina Jacek
mgr inż. Klaudia Jadczak
mgr inż. Michal Kaczmarek
mgr inż. Aleksandra Kot
Prof. dr hab. Maria Koziolkiewicz
dr n. med. z zakresu biologii medycznej Marek Kolodziejczyk
mgr inż. Natalia Kwiatos
mgr inż. Edyta Majewska
mgr inż. Aleksandra Kazm...
prof. dr hab. Lech Michalczuk
magister inżynier Krzysztof Morawski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Okruszek
mgr inż. Agnieszka Pawlak
dr hab. inż Anna Podsedek
dr inż. Jacek Polak
dr inż. Irena Romanowska
mgr. inż. Maria Rutkiewic...
mgr inż. Bartosz Sekula
dr inż. Barbara Sikora
dr inż. Dorota Sosnowska
mgr inż. Agata Sowinska
mgr inż. Bartosz Strzelecki
mgr inż. Jakub Szelag
mgr inż. Katarzyna Szulc...
dr inż. Marcin Szustak
dr inż. Izabela Szymczak
mgr inż. Julita Talaj
mgr inż. Radoslaw Wachala
mgr inż. Edyta Weglowska
mgr inż. Dorota Wieczorek
mgr inż. Kamil Zielinski
mgr inż. Monika Zygo


Tematyka Badawcza

Biotechnologia przemysłowa

Biokataliza

 • Zastosowanie enzymów w procesach konwersji biomasy roślinnej: dobór warunków enzymatycznego scukrzania różnorodnych produktów ubocznych i odpadów przemysłowych pochodzenia roślinnego
 • Charakterystyka hydrolizatów i pozostałości po hydrolizie pod względem składu chemicznego i zastosowania w procesach fermentacyjnych
 • Zastosowanie enzymów do enancjoselektywnej konwersji związków organicznych
 • Jakościowe i ilościowe oznaczenia wybranych związków chemicznych, np. glukozy i innych cukrów prostych, alkoholi i kwasów organicznych przy użyciu odpowiednich testów enzymatycznych

Biotransformacje

 • Biosynteza różnych drobnoustrojowych enzymów, w tym hydrolaz glikozydowych (celulazy, pektynazy, chitozanazy, amylazy), lipaz triacyloglicerolowych i enzymów proteolitycznych w hodowlach wgłębnych i solid state
 • Wytwarzanie preparatów enzymatycznych, w tym immobilizacja enzymów i komórek
 • Oddziaływanie enzymów mikrobiologicznych z nanorurkami węglowymi i grafenem
 • Dobór warunków enzymatycznej konwersji odpadów rolno-spożywczych (zawierających węglowodany, tłuszcze i białka) w produkty o wartości dodanej
 • Prowadzenie procesów biotransformacji w środowiskach niewodnych z wykorzystaniem immobilizowanych biokatalizatorów (komórek i enzymów)
 • Otrzymywanie na drodze biosyntezy oraz konwersja substancji lipidowych
 • Prowadzenie procesów biotransformacji chitozanu do związków użytecznych przemysłowo

Bioremediacja

 • Biosolubilizacja węgla brunatnego
 • Bioremediacja gruntów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi (olej napędowy, olej transformatorowy, olej popirolityczny, frakcje destylacji ropy naftowej)
 • Innowacyjne technologie bioremediacji (preparaty enzymatyczne, sorbenty, biosurfaktanty)
 • Monitoring procesów bioremediacji przy wykorzystaniu parametrów biochemicznych i fizyko-chemicznych
 • Biodegradacja materiałów odpadowych (guma)
 • Izolacja, screening i wykorzystanie endofitów w bioremediacji
 • Biodegradacja biodiesla

Biotechnologia molekularna

Identyfikacja taksonomiczna drobnoustrojów w oparciu o techniki biologii molekularnej

 • poszukiwanie homologicznych sekwencji DNA i tworzenie drzew filogenetycznych

Technologia rekombinacji DNA in vitro

 • izolowanie i analiza różnego pochodzenia kwasów nukleinowych (plazmidowy, chromosomalny i metagenomowy DNA oraz RNA mikroorganizmów),
 • konstrukcja drobnoustrojowych bibliotek genów,
 • dobór starterów i warunków do wykonania reakcji PCR i sekwencjonowania,
 • analiza restrykcyjna fragmentów DNA, wykonanie map restrykcyjnych,
 • ekspresja rekombinowanego genetycznie DNA w bakteriach i drożdżach

Analiza bioinformatyczna sekwencji DNA całych genomów mikrobiologicznych

 • składanie dłuższych sekwencji z pojedynczych odczytów, tworzenie pojedynczych kontigów,
 • annotacje wygenerowanych kontigów, w tym odnalezienie rejonów kodujących białka oraz przypisanie im funkcji na podstawie homologii z dostępnymi bazami danych

Proteomika

 • analiza profili białek dzikich szczepów drobnoustrojów oraz ich mutantów za pomocą dwuwymiarowej elektroforezy żelowej (2-D),
 • identyfikacja białek różnicujących przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania komputerowego, np. PDQueast

Inżynierowanie białek

 • typowanie i analiza mutacji w docelowym białku na podstawie przyrównań sekwencyjnych i strukturalnych z wzorcowymi matrycami,
 • racjonalne projektowanie biokatalizatorów o pożądanych cechach w oparciu o techniki ukierunkowanej mutagenezy,
 • wykorzystywanie technik ukierunkowanej ewolucji w celu pozyskiwania nowych, unikatowych białek enzymatycznych,
 • projektowanie, poprzez modelowanie homologiczne, struktur przestrzennych zinżynierowanych bądź natywnych białek w oparciu o podobieństwo sekwencyjno-strukturalne, dokowanie in silico substratów w centrum aktywnym białek

Bakteryjna nanoceluloza

Zastosowanie i molekularne aspekty biosyntezy

 • Poznanie mechanizmu ruchliwości bakterii Gluconacetobacter  xylinus i jego wpływu na strukturę bionanocelulozy
 • Poznanie mechanizmu biosyntezy celulozy i jego regulacji w przypadku Gluconacetobacter  xylinus
 • Identyfikacja genów mających wpływ na biosyntezę bionanocelulozy, w tym szczególnie różnicujących szczepy Gluconacetobacter  xylinus pod kątem wytwarzania błon celulozowych
 • Ekspresja, oczyszczanie i charakterystyka wybranych białek z Gluconacetobacter  xylinus
 • Intensyfikacja produkcji bionanocelulozy i modyfikacja struktury błon celulozowych

Proteomika/Biologia strukturalna

 • Badania krystalograficzne natywnych białek i ich kompleksów z ligandami oraz peptydów i małocząsteczkowych związków syntetycznych.
 • Określanie struktur krystalicznych biocząsteczek na podstawie eksperymentu dyfrakcyjnego na monokryształach.
 • Analiza oddziaływań białko-ligand np. enzym-inhibitor, przeciwciało-ligand; białko-białko; białko-kwasy nukleinowe.
 • Zastosowanie badań krystalograficznych do wyznaczania struktury białek będących potencjalnym celem terapeutycznym.
 • Badania strukturalne związków biologicznie czynnych w aspekcie wykorzystania w medycynie i biotechnologii 
 • Określanie właściwości białek użytecznych biotechnologicznie na podstawie informacji strukturalnych.
 • Wykorzystanie krystalografii i NMR ciała stałego jako technik komplementarnych w badaniach strukturalnych biocząsteczek.
 • Rozwój metodyki krystalograficznej: optymalizacja procesu krystalizacji i eksperymentu dyfrakcyjnego oraz krioprotekcji, tworzenie pochodnych białek z atomami ciężkimi do pomiarów techniką MAD lub SAD. 
 • Modelowe badania nad metodami detekcji rzadkich modyfikacji cysteiny w białkach: S-glikozylacji, mono-ADP-S-rybozylacji oraz S-fosforylacji

Biochemia żywności i nutrigenomika

 • Charakterystyka surowców i handlowych produktów pochodzenia roślinnego pod kątem składu jakościowego i ilościowego witamin, barwników roślinnych, aminokwasów, kwasów organicznych i związków polifenolowych
 • Określanie aktywności antyoksydacyjnej substancji wzorcowych i potencjału antyoksydacyjnego żywności metodami in vitro (ABTS, DPPH, FRAP, TBAR’s)
 • Badanie stabilności składników żywności w warunkach symulowanego trawienia in vitro
 • Określanie interakcji pomiędzy związkami polifenolowymi a enzymami trawiennymi
 • Charakterystyka prozdrowotnego działania składników warzyw i owoców (polifenole, glukozynolany, izotiocyjaniany, terpeny) oraz związków syntetycznych w warunkach in vitro (hodowle komórkowe) ze szczególnym uwzględnieniem syndromu metabolicznego i innych chorób cywilizacyjnych
 • Określanie cytotoksyczności, efektywności i molekularnych podstaw działania chemioterapeutyków wobec komórek różnych linii nowotworowych
 • Wykonywanie testów biozgodności materiałów w zakresie toksyczności komórkowej in vitro
 • Badania nad metodami promującymi proces unaczynienia w obrębie trudno gojących się ran, czyli nad strategią tzw. terapeutycznej angiogenezy

Kolekcja drobnoustrojów IBT

Kontakt: dr inż. Aneta Białkowska (aneta.bialkowska@p.lodz.pl; tel. +48 42 631 34 29)

Realizowane projekty

Badania krystalograficzne ssaczych surowiczych albumin w kompleksach z ligandami.

dr inż. Anna Bujacz 2014-2017 Opus

 

Badania strukturalne i termodynamiczne kompleksów awidyny z luminescencyjnymi oraz metalocenowymi pochodnymi biotyny.

mgr inż. Paweł Strzelczyk 2014-2016 Preludium

 

Porównawcza ocena skuteczności tiofosforanowych analogów lizofosfatydylocholiny w regulacji gospodarki węglowodanowej i aktywności wobec nowych receptorów związanych z cukrzycą: badania in vitro.

mgr inż. Anna Drzazga 2014-2016 Preludium

 

Badania strukturalne końskiej albuminy surowiczej (ESA) z ligandami.

mgr inż. Bartosz Sekuła 2014-2015 Etiuda 2

 

Identyfikacja fitozwiązków aktywujących receptory jądrowe PPAR - białka regulujące metabolizm glukozy.

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz 2011-2015 Opus

 

Chemiczna synteza 1-O-acylo-2-O-metylo-3-O-fosfodiestrowych oraz 1-O-acylo-2-O-metylo-3-O-tiofosforanowych analogów wybranych lizofosfolipidów (lizofosfatydylocholina, lizofosfatydyloinozytol, lizofosfatydyloetanoloamina) i wstępne badania ich aktywności biologicznej.

prof. dr hab. inż. Andrzej Okruszek 2011-2015 Opus

 

Tiofosforanowe analogi nukleotydów pirymidynowych jako wielofunkcyjne ligandy receptorów P2Y6 i P2Y14 w warunkach hiperglikemii.

mgr inż. Edyta Węgłowska 2013-2015 Preludium

 

Badanie procesu degradacji agregatów białkowych poprzez wyznaczenie struktury przestrzennej białka szoku cieplnego Hsp104 metodą rentgenografii strukturalnej.

dr Marta Orlikowska 2013-2016 Fuga

 

Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinantowych w oparciu o komórki drożdżowe.

prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, dr inż. Aneta Białkowska 2012-2015 Projekt krajowy NCBiR

 

Innowacyjne produkty mleczne w profilaktyce i łagodzeniu skutków cukrzycy typu II.

prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz 2013-2015 Projekt krajowy NCBiR

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki