+

WikampFb

 
 

Praktyki dodatkowe

A+ / A-

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DODATKOWYCH na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności

1. Poza praktykami wynikającymi z programu kształcenia dopuszcza się możliwość organizowania dla studentów praktyk dodatkowych.

2. Praktyki studenckie dodatkowe są bezpłatne i Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów (Studentom nie przysługuje dofinansowanie).

3. Praktyka dodatkowa organizowana jest na pisemny wniosek studenta (zgoda na odbycie praktyk dodatkowych) skierowany do Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckich.

4. Przed złożeniem wniosku student w porozumieniu z Opiekunem praktyk studenckich uzgadnia termin i ramowy program realizacji praktyki. (Opiekun praktyk powinien parafować wypełniony przez studenta wniosek.).

5. Po zaakceptowaniu wniosku studenta, Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich podpisuje umowę z Pracodawcą i kieruje studenta na praktykę.

6. Odbycie przez studenta dodatkowej praktyki potwierdza zaświadczenie wydane przez Pracodawcę.

7. Oryginał zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk dodatkowych będzie studentowi potrzebny w momencie składania do Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckich podania o umieszczenie w suplemencie do dyplomu danych dotyczących osiągnięć studenta, m.in. wykazu odbytych praktyk dodatkowych.

8. Studenci odbywający praktyki dodatkowe w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego i placówkach medycznych są zobowiązani do posiadania aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (Studenci wykonują potrzebne badania we własnym zakresie).

9. Praktyki dodatkowe nie mogą być łączone z praktykami obowiązkowymi (ten sam Zakład Pracy).

10. Praktyki ponadprogramowe (dodatkowe) powinny być realizowane w dłuższym wymiarze czasowym (minimum 2 tygodnie).

11. Dokumenty związane z realizacją praktyk ponadprogramowych:

  • Zgoda na odbycie praktyk dodatkowych
  • Porozumienie z Uczelnią w sprawie organizacji praktyk
  • Zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) w celu dostarczenia do Zakładów Pracy można otrzymać w Dziekanacie (Student powinien dostarczyć do Dziekanatu dowód wpłaty na ubezpieczenie NNW i OC). Studenci, którzy posiadają indywidualne ubezpieczenia zobowiązani są do dostarczenia do Zakładu Pracy kserokopii karty ubezpieczeniowej lub umowy z ubezpieczycielem.
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyk dodatkowych. Po zakończonych praktykach oryginał zaświadczenia i dwie kopie (dobrej jakości należy dostarczyć Opiekunowi praktyk lub Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk zawodowych)
  • Sprawozdanie z przebiegu praktyk

12. Praktyki dodatkowe zaliczają Opiekunowie na podstawie sprawozdania i zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki.

13. Wszelkie formalności związane z praktykami zawodowymi, wymagające podpisu Prodziekana ds. Studenckich, będą załatwiane w nieprzekraczalnym terminie do 28 czerwca 2019 roku (piątek).

14. Ostateczny termin dostarczenia Opiekunom praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk dodatkowych upływa z dniem:

Kierunek studiów

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów

Technologia Kosmetyków

(studia 3-semestralne)

14 czerwca 2019r. (piątek)

Technologia Kosmetyków

(studia 4-semestralne)

14 czerwca 2019r.  (piątek)

Biotechnologia

(studia inżynierskie I stopnia)

2 października 2019r. (środa)

Biotechnologia

(studia magisterskie II stopnia)

2 października 2019r. (środa)

Biotechnology

(studia inżynierskie I stopnia)

2 października 2019r. (środa)

Biotechnology

(studia magisterskie II stopnia)

2 października 2019r. (środa)

Biogospodarka (studia inżynierskie I stopnia)

 

2 października 2019r. (środa)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

(studia inżynierskie I stopnia)

2 października 2019r. (środa)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

(studia niestacjonarne inżynierskie I stopnia)

2 października 2019r. (środa)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

(studia magisterskie II stopnia)

2 października 2019r. (środa)


Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Praktyki dodatkowe - wytyczne365.03 KB
ZałącznikWielkość
Zgoda na odbycie praktyk dodatkowych424.98 KB
ZałącznikWielkość
Porozumienie273.23 KB
ZałącznikWielkość
Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk188.16 KB
ZałącznikWielkość
Lista firm279.37 KB
ZałącznikWielkość
Opiekunowie praktyk131.06 KB
ZałącznikWielkość
Skierowanie na praktyki ponadprogramowe565.89 KB

Jednostki