+

WikampFb

 
 

Praktyki dodatkowe

A+ / A-

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DODATKOWYCH NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ REALIZOWANYCH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

1. Poza praktykami wynikającymi z programu kształcenia dopuszcza się możliwość organizowania dla studentów praktyk dodatkowych.
2. Praktyki studenckie dodatkowe są bezpłatne i Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów (Studentom nie przysługuje dofinansowanie).
3. Praktyka dodatkowa organizowana jest na pisemny wniosek studenta (zgoda na odbycie praktyk dodatkowych) skierowany do Prodziekana ds. Studenckich.
4. Przed złożeniem wniosku student w porozumieniu z Opiekunem praktyk studenckich uzgadnia termin i ramowy program realizacji praktyki. (Opiekun praktyk powinien parafować wypełniony przez studenta wniosek.).|
5. Po zaakceptowaniu wniosku studenta, Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych podpisuje umowę z Pracodawcą i kieruje studenta na praktykę.
6. Odbycie przez studenta dodatkowej praktyki potwierdza zaświadczenie wydane przez Pracodawcę.
7. Oryginał zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk dodatkowych będzie studentowi potrzebny w momencie składania do Prodziekana ds. Studenckich podania o umieszczenie w suplemencie do dyplomu danych dotyczących osiągnięć studenta, m.in. wykazu odbytych praktyk dodatkowych.
8. Studenci odbywający praktyki dodatkowe w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego i placówkach medycznych są zobowiązani do posiadania aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (Studenci wykonują potrzebne badania we własnym zakresie).
9. Praktyki dodatkowe nie mogą być łączone z praktykami obowiązkowymi (ten sam Zakład Pracy).
10. Praktyki ponadprogramowe (dodatkowe) powinny być realizowane w dłuższym wymiarze czasowym (minimum 2 tygodnie).
11Dokumenty związane z realizacją praktyk ponadprogramowych:
a) Zgoda na odbycie praktyk dodatkowych
b) Skierowanie na praktyki ponadprogramowe (opcjonalnie – gdy wymaga tego Zakład pracy przyjmujący Studenta na praktykę dodatkową)
c) Porozumienie dwustronne w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich studentów Politechniki Łódzkiej
d) Zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) w celu dostarczenia do Zakładów Pracy można otrzymać w Dziekanacie (Student powinien dostarczyć do Dziekanatu dowód wpłaty na ubezpieczenie NNW i OC). Studenci, którzy posiadają indywidualne ubezpieczenia zobowiązani są do dostarczenia do Zakładu Pracy kserokopii karty ubezpieczeniowej lub umowy z ubezpieczycielem.
e) Zaświadczenie o odbyciu praktyk dodatkowych. Po zakończonych praktykach oryginał zaświadczenia i dwie kopie (dobrej jakości należy dostarczyć Opiekunowi praktyk lub Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk zawodowych)
f) Sprawozdanie z przebiegu praktyk.|
12. Praktyki dodatkowe zaliczają Opiekunowie na podstawie złożonych dokumentów:
- Porozumienie z Uczelnią w sprawie organizacji praktyk,
- Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej oraz pozytywna opinia zakładowego Opiekuna praktyk,
- Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie BHP,
- Sprawozdanie z odbytej praktyki (powinno zawierać informacje dotyczące realizowanych zadań, uzyskanych wyników)


Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Praktyki dodatkowe - regulamin130.44 KB
ZałącznikWielkość
Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk188.16 KB
ZałącznikWielkość
Lista firm465.53 KB
ZałącznikWielkość
Porozumienie dwustronne278.07 KB
ZałącznikWielkość
Skierowanie na praktykę dodatkową516.99 KB
ZałącznikWielkość
Zgoda na praktykę dodatkową361.94 KB
ZałącznikWielkość
Sprawozdanie z praktyk dodatkowych487.91 KB

Jednostki