+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Praktyki obowiązkowe

A+ / A-

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH PROGRAMOWYCH NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Praktyki studenckie, zwane dalej praktykami, realizowane są zgodnie z programem kształcenia i planem studiów danego kierunku studiów, uwzględniających wymagania kształcenia praktycznego określone odrębnymi przepisami. Rodzaj praktyki, formę, czas trwania i termin realizacji określa program kształcenia i plan studiów dla danego kierunku.

§1. Czas trwania praktyk studenckich

Program studiów przewiduje następujące rodzaje praktyk:

1. Czas trwania praktyk obowiązkowych dla studentów III roku (po VI semestrze) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, (inżynierskich), wynosi:

4 tygodnie (20 dni roboczych) dla kierunków: 
- Biogospodarka
- Biotechnologia
- Biotechnology
- Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

2. Czas trwania praktyk obowiązkowych dla studentów I roku (po I semestrze) studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich), wynosi:

2 tygodnie (10 dni roboczych) dla kierunków:
- Biotechnologia
- Biotechnology
- Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

3. Czas trwania praktyk obowiązkowych dla studentów II roku studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich), wynosi:

13 tygodni dla kierunku:
- Technologia Kosmetyków (w semestrze III)
   (studia 3-semestralne dla kandydatów z dyplomem inżyniera)
- Technologia Kosmetyków (w semestrze IV)
   (studia 4-semestralne dla kandydatów z dyplomem licencjata)

4. Studenci studiów stacjonarnych realizują praktyki obowiązkowe w miesiącach wakacyjnych.
a. W uzasadnionych przypadkach student może odbywać praktyki w trakcie roku akademickiego. Podstawą skierowania studenta na praktykę w trakcie roku akademickiego jest opinia Prodziekana ds. Studenckich, stwierdzająca brak przeciwskazań wynikających z osiągnięć w nauce.
b. Zapis ten nie dotyczy studentów nie biorących czynnego udziału w zajęciach dydaktycznych (urlop, powtarzanie roku/semestru).

5. Termin praktyk może być ustalony indywidualnie w przypadku indywidualnego toku studiów, indywidualnej organizacji studiów.

6. Student może być zwolniony z obowiązku odbywania praktyki zawodowej, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności (w tym gospodarczej), które odpowiadają programowi danej praktyki, w okresie nie krótszym niż czas trwania praktyki określony w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.

§2. Organizacja praktyk zawodowych

1. Studenckie krajowe praktyki zawodowe organizowane są jako praktyki indywidualne, które organizuje student pod nadzorem merytorycznym opiekuna odpowiedzialnego za dany rodzaj praktyk.

2. Studenci skierowani na praktykę programową są zobowiązani do posiadania aktualnych badań lekarskich związanych z praktyczną nauką zawodu i opłacenia ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC). 

3. Studenci odbywający praktyki zawodowe w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego i placówkach medycznych są zobowiązani do posiadania aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

4. Praktyki studenckie obowiązkowe są bezpłatne i Wydział nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

5. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności nie kieruje studentów na indywidualne praktyki zagraniczne w ramach wyjazdów prywatnych.

6. Obowiązującymi dokumentami związanymi z organizacją praktyk krajowych są:

a. Umowa dwustronna – wypełniona starannie ,,Porozumienie w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich studentów Politechniki Łódzkiej’’ w 2 egzemplarzach należy dostarczyć do podpisu Opiekunowi praktyk i Prodziekanowi ds. Studenckich. Po podpisaniu umów przez Zakład Pracy, jeden egzemplarz należy pozostawić w Zakładzie Pracy, a drugi dostarczyć do Dziekanatu lub do Opiekuna praktyk.
b. Skierowanie na praktyki zawodowe po wypełnieniu należy dostarczyć do podpisu Opiekunowi praktyk i Prodziekanowi ds. Studenckich.
c. Ramowy program praktyk
d. Instrukcja w sprawie szkolenia studentów w zakresie bhp wraz z oświadczeniem.
e. Zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) w celu dostarczenia do Zakładów Pracy można otrzymać w Dziekanacie (Student powinien dostarczyć do Dziekanatu dowód wpłaty na ubezpieczenie NNW i OC). Studenci, którzy posiadają indywidualne ubezpieczenia zobowiązani są do dostarczenia do Zakładu Pracy kserokopii karty ubezpieczeniowej lub umowy z ubezpieczycielem.
f. Zaświadczenie o odbyciu praktyk. Po zakończonych praktykach oryginał zaświadczenia i dwie kopie (dobrej jakości) należy dostarczyć Opiekunowi praktyk.

§3. Zasady dofinansowania kosztów poniesionych w ramach odbywanej praktyki

1. Koszty związane z odbywaniem praktyk ponoszą studenci.
O dofinansowanie kosztów z tytułu odbywania praktyki mogą ubiegać się studenci korzystający ze stypendium socjalnego i odbywający obowiązkowe praktyki krajowe w odległości powyżej 40 km od miejsca stałego zameldowania.

Studentom odbywającym praktyki zagraniczne dofinansowanie kosztów z tytułu odbywania praktyki nie przysługuje!

a. Student ubiegający się o częściowy zwrot kosztów poniesionych w ramach odbywanej praktyki zawodowej proszony jest o złożenie podania z prośbą o dofinansowanie. Podanie należy adresować do Prodziekana ds. Studenckich.
b. Do podania należy dołączyć:
- Zaświadczenie o odbyciu praktyki (kopia).
- Dokumenty potwierdzające poniesione koszty: zakwaterowania (faktura i umowa najmu), dojazdów wyłącznie środkami komunikacji publicznej (bilety).
- rachunek powinien być wystawiony na nazwisko Studenta odbywającego praktykę (z adnotacją – opłata za wynajem mieszkania, Dom Studenta i/lub zakup biletu).
c. Podanie wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć po zakończeniu praktyki do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych.
d. Kompletne wnioski rozpatrywane będą przez Komisję w składzie: Prodziekan ds. Studenckich, Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych, Pracownik Dziekanatu.
e. Maksymalna kwota dofinansowania jest określana przez Dziekana Wydziału corocznie na dany rok akademicki.
f. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem:
16 czerwca 2020 roku (wtorek) dla kierunku Technologia Kosmetyków (studia 3-semestralne i 4-semestralne)
30 września 2020 roku (środa) dla kierunków:
   - Biogospodarka (studia inżynierskie I stopnia)
   - Biotechnologia (studia I i II stopnia)
   - Biotechnology (studia I i II stopnia)
   - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia stacjonarne I i II stopnia)
   - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia niestacjonarne I stopnia)

§4. Zaliczenie praktyk

1. Praktyki obowiązkowe zaliczają Opiekunowie na podstawie złożonych dokumentów w zależności od wybranej formy praktyk:

FORMA PRAKTYK

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZALICZENIA PRAKTYK

Porozumienie z Uczelnią

(praktyka studencka odbywana na podstawie Porozumienia z Uczelnią)

a) podpisane Porozumienie z Uczelnią w sprawie organizacji praktyk (po podpisaniu przez Dyrektora Zakładu w którym student odbywał praktykę),

b) Oświadczenie BHP,

c) Sprawozdanie z praktyk,

d) Zaświadczenie o odbyciu praktyk,

Praca zarobkowa na umowę o pracę

a) Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez Pracodawcę,

b) Wniosek o zaliczenie praktyk,

c) Sprawozdanie,

Praca zarobkowa na umowę zlecenie lub o dzieło

a) Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez Pracodawcę,

b) Wniosek o zaliczenie praktyk (druk do pobrania),

c) Sprawozdanie,

Staż

a) Zaświadczenie o odbyciu stażu,

b) Wniosek o zaliczenie praktyk,

c) Sprawozdanie,

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

a) Dokumenty rejestracyjne firmy (wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS),

b) Wniosek o zaliczenie praktyk,

c) Sprawozdanie z działalności firmy,

Wyjazd w ramach wymiany zagranicznej

a) Potwierdzenie Opiekuna wyjazdu o praktykach,

b) Plan praktyk,

c) Sprawozdanie z praktyk,

d) Zaświadczenie o odbyciu praktyk

Indywidualny wyjazd zagraniczny

(wszelkie formalności student załatwia samodzielnie, bez udziału Uczelni)

a) Zaświadczenie o zatrudnieniu lub potwierdzenie odbycia praktyk/stażu wystawione przez Pracodawcę (pełna nazwa firmy, termin odbycia praktyk lub stażu, czytelny podpis wystawiającego zaświadczenia, pieczątki),

b) Sprawozdanie z praktyk

Zaliczenia przedmiotu Praktyka zawodowa dokonuje Opiekun praktyk danej specjalizacji lub kierunku studiów w elektronicznym indeksie, uwzględniając przedstawione dokumenty (zgodnie z wybraną formą praktyk), pozytywną opinię Zakładowego Opiekuna oraz rozmowy ze studentem. Ocena z praktyki jest wystawiana w skali ocen uogólnionych (zaliczono, nie zaliczono).

2. Ostateczny termin dostarczenia Opiekunom praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk zawodowych upływa z dniem:

Kierunek studiów

 

Ostateczny termin złożenia dokumentów

Technologia Kosmetyków

(studia 3-semestralne)

16 czerwca 2020r. (wtorek)

Technologia Kosmetyków

(studia 4-semestralne)

16 czerwca 2020r.  (wtorek)

Biotechnologia

(studia inżynierskie I stopnia)

30 września 2020r. (środa)

Biotechnologia

(studia magisterskie II stopnia)

30 września 2020r. (środa)

Biotechnology

(studia inżynierskie I stopnia)

30 września 2020r. (środa)

Biotechnology

(studia magisterskie II stopnia)

30 września 2020r. (środa)

Biogospodarka (studia inżynierskie I stopnia)

 

30 września 2020r. (środa)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

(studia inżynierskie I stopnia)

30 września 2020r. (środa)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

(studia niestacjonarne inżynierskie I stopnia)

30 września 2020r. (środa)

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

(studia magisterskie II stopnia)

30 września 2020r. (środa)

Wszelkie formalności związane z praktykami zawodowymi, wymagające podpisu Prodziekana ds. Studenckich, będą załatwiane w nieprzekraczalnym terminie do 26 czerwca 2019 roku (piątek).


Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Regulamin praktyk studenckich197.18 KB
ZałącznikWielkość
Skierowanie na praktyki568.13 KB
ZałącznikWielkość
Sprawozdanie z przebiegu praktyk zawodowych196.5 KB
ZałącznikWielkość
Podanie o dofinansowanie praktyk44 KB
ZałącznikWielkość
Lista firm146.3 KB
ZałącznikWielkość
Ramowy program praktyk (TŻiŻC I stopień)199 KB
ZałącznikWielkość
Ramowy program praktyk (TŻiŻC II stopień)200.5 KB
ZałącznikWielkość
BHP Instrukcja35.5 KB

Jednostki