+

WikampFb

 
 

Rekrutacja na studia doktoranckie 2016/17

A+ / A-

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2016/17.

Tematyka badań dla doktorantów z naboru 2016/17 - pobierz plik.

Wymagania wstępne w stosunku do kandydatów

 • Kwalifikacje II stopnia w dyscyplinach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka lub pokrewnych: technologia chemiczna, chemia, biologia, mikrobiologia, biochemia, biofizyka.
 • Zainteresowanie i silna motywacja do pracy badawczej
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Uzgodnienie tematyki i opiekuna projektu badawczego

Studia doktoranckie wymagają od kandydatów umiejętności samodzielnej pracy naukowej, interdyscyplinar-nego podejścia do przyswajania i stosowania wiedzy zdobywanej przy użyciu klasycznych metod nauczania oraz nowoczesnych, wspartych szerokim wykorzystaniem możliwości internetowych. Tematyka badań prowadzonych przez samodzielnych pracowników Wydziału, którzy zamierzają przyjąć nowych doktorantów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału wraz z danymi kontaktowymi potencjalnych opiekunów na początku lipca 2016.

Zasady przyjęć na studia III stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2016/17 określa Uchwała Nr 3/2016 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Regulamin studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej określa Uchwała Nr 3/2014 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Kandydaci będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się przed powołaną przez Dziekana Wydziałową Komisją Rekrutacyjną do spraw studiów doktoranckich. 

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje trzy kategorie:

1.

 • dotychczasowe osiągnięcia i dorobek naukowy kandydata (od 0 do 40 pkt.)
 • zreferowanie celu i wyników uzyskanych w pracy dyplomowej
 • wystąpienia na konferencjach naukowych - postery, referaty 
 • uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym
 • uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w uczelni
 • autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych
 • autorstwo lub współautorstwo patentu, zgłoszenia patentowego, wzoru użytkowego
 • pozaprogramowa praktyka lub staż w ośrodku naukowym lub przemysłowym

2.

 • przedstawienie zainteresowań naukowych i motywacji kandydata (od 0 do 40 pkt.)
 • zreferowanie tematyki pracy doktorskiej i jej zakresu proponowanego przez kandydata

3.

 • kompetencje językowe kandydata (od 0 do 20 pkt.)
 • znajomość języków obcych i poziom zaawansowania (certyfikaty)
 • korzystanie z fachowej literatury w języku angielskim

Kandydaci, którzy uzyskają w którejś z trzech kategorii ocenę 0 pkt. nie przechodzą do kolejnego etapu klasyfikacji.  

Dokumentacje kandydatów zawierające:

 • podanie (na formularzu pobranym ze strony rekrutacyjnej PŁ), wydrukowane i podpisane
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem
 • opinię opiekuna pracy magisterskiej
 • 1 fotografię rozmiaru jak do dyplomu
 • 1 fotografię rozmiaru jak do legitymacji 
 • kserokopię dowodu osobistego

przyjmuje do dnia 16 września 2016 r. (do godziny 15:00) Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź, tel. 42 631 34 03, e-mail: katarzyna.poznanska@p.lodz.pl

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 20 września 2016 r. od godziny 9:00
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 23 września 2016 r.
Limit miejsc: 20 osób

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
Dr hab. Krzysztof Śmigielski 
tel. 42 631-34-19; e-mail: krzysztof.smigielski@p.lodz.pl

Kierownik Studium Doktoranckiego przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
Prof. dr hab. Janina E. Kamińska 
tel. 42 631-34-12; e-mail: janina.kaminska@p.lodz.pl


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

bacaif

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki