+

WikampFb

 
 

Ogłoszenia Dziekanatu

A+ / A-

UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA
Szkolenie z Elementów prawa w szkolnictwie wyższym organizowane przez Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej odbędzie się w następujących terminach:

 • 17.10.2019, czwartek, godzina 16:15-18:00, audytorium S-9, grupy B-1, B-3, M-1, M-2, TK
 • 22.10.2019, wtorek, godzina 16:15-18:00, audytorium S-40, grupy B-2, B-4, T-1, T-2, BG
 • 17.11.2019, niedziela, godzina 8:15-10:00, audytorium S-1, studia zaoczne

Godziny rektorskie, 13 X (niedziela)
W związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej - prof. Witold Pawłowski ogłosił godziny rektorskie w dniu 13 października 2019 od godziny 16:00


Informacje techniczne o dostępie do kursu BHP
Dla studentów polskojęzycznych
W celu uzyskania dostęp do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę:

Wybrać adres virtul.p.lodz.pl, następnie wybrać zakładkę WIKAMP, Strefa studenta i Kurs BHP.
Na kolejnej stronie należy wybrać ponownie zakładkę Kurs BHP i zalogować się do platformy hasłem wygenerowanym w Centrum e-Learningu w Bibliotece PŁ.
Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu: "BINOŻ październik 2019".
Klucz dostępu do kursu: BHP-2019

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie do 31.10.2019 r. Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy studentów.
W razie problemów z wyświetlaniem kursu, zaleca się wyłączenie programów blokujących "wyskakujące okienka" oraz aktualizacje oprogramowania Adobe Flash Player.
Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres: przemyslaw.dawid@p.lodz.pl


Procedury wydawania haseł dostępu przez Centrum E-Learningu
Procedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2019/2020 haseł dostępu do usług:

 • platforma WIKAMP
 • poczta studencka
 • WEBDziekanat
 • oraz wszystkich innych usług opartych o wspólną autentykację

Procedura wydania pierwszego hasła dostępowego w dniach immatrykulacji (obowiązująca studentów I roku w dniach 30.09.2019 – 12.10.2019 r. wyłącznie w celu uzyskania pierwszego hasła):

Po otrzymaniu Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS) student I roku zgłasza się do budynku B22), ul. Wólczańska 223. W Centrum E-Learningu PŁ (CEL) na III piętrze, student podchodzi do udostępnionego stanowiska komputerowego, przykłada ELS (legitymację studencką) do czytnika kart.
Pobiera wydruk z hasłem z drukarki.
W przypadku problemów (usterki techniczne, zgubienie wydruku z hasłem, zapomnienie hasła, itp.) - należy postępować według procedury głównej.
Ustala się następujące dni i godziny wydawania haseł według procedury wydania pierwszego hasła:

 • 30 września do 12 października: 9.00 – 17.00 (dni powszednie)
 • 5 i 12 października: 9.00 – 15.00 (soboty)

Preferowane dni wydawania haseł dla wydziałów:

 • 30 września: WEEIA, WIPOŚ
 • 1 października: WEEIA, WIPOŚ
 • 2 października: MECHANICZNY, CHEMICZNY
 • 3 października: MECHANICZNY, CHEMICZNY, BINOŻ, BAIŚ, WTMiWT
 • 4 października: BINOŻ, BAIŚ, WTMiWT, FTIMS, IFE, WZIP, studenci z programu Erasmus
 • 7 października: FTIMS, IFE, WZIP, studenci z programu Erasmus

Procedura główna:
Hasło dostępu do w/w usług student odbiera osobiście w ciągu całego roku akademickiego, w BOK Centrum E-Learningu PŁ (budynek B22, ul. Wólczańska 223, III piętro, pokój 303) w godzinach dostępnych na stronie: edu.p.lodz.pl
Hasła wydawane są na podstawie:

 • ważnej legitymacji studenckiej PŁ, lub
 • aktualnego na dany semestr zaświadczenia z dziekanatu oraz dowodu tożsamości (nie dotyczy pierwszego hasła). 

W przypadku, gdy student nie może osobiście zgłosić się do BOK Centrum E-Learningu PŁ po odbiór hasła stosuje się następującą procedurę:

 1. Student informuje właściwy dziekanat o braku możliwości osobistego odbioru hasła.
 2. Dziekanat zleca, poprzez funkcję HELP–Zgłoś problem na platformie WIKAMP, wygenerowanie hasła dostępu.
 3. BOK Centrum E-Learningu generuje hasło dostępu, zamyka je w kopercie oznaczonej nazwiskiem i numerem albumu i przekazuje za potwierdzeniem odbioru kopertę do odpowiedniego dziekanatu PŁ.
 4. Dalsza obsługa zgłoszenia należy do odpowiedniego dziekanatu PŁ. Dziekanat powinien wydać hasło z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Jednostki