+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

Studia doktoranckie (III stopnia)

A+ / A-

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2018/19.
Tematyka badań dla doktorantów z naboru 2018/19: pobierz plik (aktualizacja 17.08.2018)

Wymagania wstępne w stosunku do kandydatów:

 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych w dyscyplinach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka lub pokrewnych: technologia chemiczna, chemia, biologia, mikrobiologia, biochemia, biofizyka.
 • ​Zainteresowanie i silna motywacja do pracy badawczej
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Uzgodnienie tematyki i opiekuna projektu badawczego

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego

 • Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na studia doktoranckie: od 3 września 2018 r. (od godz. 9:00) do 14 września 2018 r. (do godz. 15:00)
 • Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 21 września 2018 r.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji:  25 września 2018 r.

Limit miejsc: 20 osób


Trzeci stopień studiów wymaga od kandydatów umiejętności samodzielnej pracy naukowej, interdyscyplinarnego podejścia do przyswajania i stosowania wiedzy zdobywanej przy użyciu tradycyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych, wspartych szerokim wykorzystaniem możliwości internetowych.
Tematyka badań prowadzonych przez samodzielnych pracowników Wydziału, którzy zamierzają przyjąć nowych doktorantów po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorami Instytutów, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału wraz z danymi kontaktowymi potencjalnych promotorów na początku lipca 2018.
Kandydaci będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną dla studiów doktoranckich. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Prodziekan ds. Nauki, a w jej skład wchodzą dyrektorzy naukowi czterech instytutów Wydziału oraz Kierownik Studiów Doktoranckich.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje trzy kategorie:

1.

 • dotychczasowe osiągnięcia i dorobek naukowy kandydata (od 0 do 40 pkt.)
 • zreferowanie celu i wyników uzyskanych w pracy dyplomowej
 • wystąpienia na konferencjach naukowych - postery, referaty 
 • uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym
 • uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w uczelni
 • autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych
 • autorstwo lub współautorstwo patentu lub zgłoszenia patentowego
 • pozaprogramowa praktyka lub staż w ośrodku naukowym lub przemysłowym

2.

 • przedstawienie zainteresowań naukowych i motywacji kandydata (od 0 do 40 pkt.)
 • ​zreferowanie tematyki pracy doktorskiej i jej zakresu proponowanego przez kandydata

3.

 • kompetencje językowe kandydata (od 0 do 20 pkt.)
 • ​znajomość języków obcych i poziom zaawansowania (certyfikaty)
 • korzystanie z fachowej literatury w języku angielskim

Kandydaci, którzy uzyskają w którejś z trzech kategorii ocenę 0 pkt. nie przechodzą do kolejnego etapu klasyfikacji.  

Podstawą klasyfikacji kandydatów jest suma punktów obliczona zgodnie z wzorem:

s = d + r

gdzie
d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów II stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych, od 60 do 100 pkt.
r  = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100 pkt.

Bardzo dobry wynik postępowania rekrutacyjnego oznacza sumę punktów większą lub równą 150 pkt.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • podanie (na formularzu pobranym ze strony rekrutacja.p.lodz.pl), wydrukowane i podpisane
 • ​odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej
 • 1 fotografia rozmiaru jak do dyplomu
 • 1 fotografia rozmiaru jak do legitymacji
 • kserokopia dowodu osobistego

przyjmuje Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź, tel. 42 631 34 01, e-mail: katarzyna.poznanska@p.lodz.pl lub agnieszka.adamczyk@p.lodz.pl

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ dr hab. inż. Radosław Bonikowski
tel. 42 631-34-20; e-mail: radoslaw.bonikowski@p.lodz.pl

Kierownik Studium Doktoranckiego przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
tel. 42 631-32-73; e-mail: alina.kunicka@p.lodz.pl


Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/2018

 


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

 

 

bacaif

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

Jednostki