+

WikampFb

 
 

Studia doktoranckie (III stopnia)

A+ / A-

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza nabór na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2017/18.
Lista przyjętych na "Doktorat wdrożeniowy" - OTWÓRZ PLIK.
Lista przyjętych w ramach programu operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" (26.09.2017) - OTWÓRZ PLIK.

Lista przyjętych w ramach programu operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" (25.10.2017) OTWÓRZ PLIK

W ramach rozpoczynającego się projektu pt. „Nowy program studiów doktoranckich na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający.
Proponowana tematyka badawcza może zostać zmieniona po rozmowie z Promotorami.

Harmonogram rekrutacji:

 • Przyjmowanie dokumentów: od 9 października 2017 r. (od godz. 9.00) do 23 października 2017 r. (do godz. 15.00)
 • Rozmowa kwalifikacyjna:  24 października 2017 r. (wtorek)
 • Wyniki rekrutacji: 25 października 2017 r.

Tematyka badań dla doktorantów z naboru 2017/18 – OTWÓRZ PLIK.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla Doktorantów przyjętych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które odbędzie się w piątek 6.10.2017 o godzinie 10:15 w Dziekanacie Wydziału.
Będzie na nim obecna Kierownik Projektu, Kierownik Studiów Doktoranckich i pracownik Dziekanatu (tematyka spotkania: stypendia, legitymacje, itp.).

Wymagania wstępne w stosunku do kandydatów:

 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych w dyscyplinach: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka lub pokrewnych: technologia chemiczna, chemia, biologia, mikrobiologia, biochemia, biofizyka.

 • Zainteresowanie i silna motywacja do pracy badawczej

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Uzgodnienie tematyki i opiekuna projektu badawczego

Trzeci stopień studiów wymaga od kandydatów umiejętności samodzielnej pracy naukowej, interdyscyplinarnego podejścia do przyswajania i stosowania wiedzy zdobywanej przy użyciu tradycyjnych metod nauczania oraz nowoczesnych, wspartych szerokim wykorzystaniem możliwości internetowych.
Tematyka badań prowadzonych przez samodzielnych pracowników Wydziału, którzy zamierzają przyjąć nowych doktorantów po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorami Instytutów, zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału wraz z danymi kontaktowymi potencjalnych promotorów na początku lipca 2017.
Kandydaci będą klasyfikowani na podstawie oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz oceny z rozmowy kwalifikacyjnej. 
Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się przed Wydziałową Komisją Rekrutacyjną dla studiów doktoranckich. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Prodziekan ds. Nauki, a w jej skład wchodzą dyrektorzy naukowi czterech instytutów Wydziału oraz Kierownik Studiów Doktoranckich.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje trzy kategorie:

1.
dotychczasowe osiągnięcia i dorobek naukowy kandydata (od 0 do 40 pkt.)
zreferowanie celu i wyników uzyskanych w pracy dyplomowej
wystąpienia na konferencjach naukowych - postery, referaty 
uczestnictwo w studenckim ruchu naukowym
uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w uczelni
autorstwo lub współautorstwo artykułów naukowych
autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych
autorstwo lub współautorstwo patentu lub zgłoszenia patentowego
pozaprogramowa praktyka lub staż w ośrodku naukowym lub przemysłowym

2.
przedstawienie zainteresowań naukowych i motywacji kandydata (od 0 do 40 pkt.)
zreferowanie tematyki pracy doktorskiej i jej zakresu proponowanego przez kandydata

3.
kompetencje językowe kandydata (od 0 do 20 pkt.)
znajomość języków obcych i poziom zaawansowania (certyfikaty)
korzystanie z fachowej literatury w języku angielskim

Kandydaci, którzy uzyskają w którejś z trzech kategorii ocenę 0 pkt. nie przechodzą do kolejnego etapu klasyfikacji.  

Podstawą klasyfikacji kandydatów jest suma punktów obliczona zgodnie z wzorem:
s = d + r

gdzie 
d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów II stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych, od 60 do 100 pkt.
r  = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100 pkt.

Bardzo dobry wynik postępowania rekrutacyjnego oznacza sumę punktów większą lub równą 150 pkt.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • podanie (na formularzu pobranym ze strony https://e-rekrutacja.p.lodz.pl/info), wydrukowane i podpisane

 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia wraz z suplementem

 • opinia opiekuna pracy magisterskiej

 • 1 fotografia rozmiaru jak do dyplomu

 • 1 fotografia rozmiaru jak do legitymacji

 • kserokopia dowodu osobistego

przyjmuje Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, 
ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź, tel. 42 631 34 01, 
e-mail: katarzyna.poznanska@p.lodz.pl 
lub agnieszka.adamczyk@p.lodz.pl
  
Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego: 

I Etap Rekrutacji (w ramach projektu "Doktorat wdrożeniowy" MNiSW)
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na studia doktoranckie:
od 6 września 2017 r. (od godz. 9:00)
do 11 września 2017 r. (do godz. 15:00)
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 13 września 2017 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 15 września 2017 r.
Limit miejsc: 15 osób

II Etap Rekrutacji (w ramach programu operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój")
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na studia doktoranckie:
od 15 września 2017 r. (od godz. 9:00)
do 22 września 2017 r. (do godz. 15:00)

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 września 2017 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji: 26 września 2017 r.
Limit miejsc: 20 osób

Prodziekan ds. Nauki Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
dr hab. inż. Radosław Bonikowski
tel. 42 631-34-20; e-mail: radoslaw.bonikowski@p.lodz.pl
Kierownik Studium Doktoranckiego przy Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
dr hab. inż. Alina Kunicka-Styczyńska
tel. 42 631-32-73; e-mail: alina.kunicka@p.lodz.pl
Kierownik Projektu "Studia III stopnia dla innowacyjnej gospodarki" w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" MNiSW
dr hab. inż. Tomasz Olejnik
tel. 42 631-34-55; e-mail: tomasz.olejnik@p.lodz.pl
Kierownik Projektu "Nowy program studiów doktoranckich na Wydziale BiNoŻ PŁ" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
dr hab. inż. Elżbieta Sobiecka
tel. 42 631-34-11; e-mail: elzbieta.sobiecka@p.lodz.pl


Rekrutacja na studia doktoranckie 2016/17


Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Polecamy

 

bacaif

 

 

 

bacaif

 

sk

 

sk

 

bacaif

 

sk

 

Jednostki