+

WikampFb

 
 

Doktoranci IBT

A+ / A-

Uczestnicy Studiów doktoranckich

I Rok

1. Polka Dominika; promotor: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
"Bioaktywne składniki kaliny koralowej i ich zastosowanie w przemyśle"

II Rok

2. Frydrysiak Justyna; promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
3. Karaś Kaja; promotor: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
4. Pawlik Nina; promotor: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
„Fitozwiązki jako modulatory metabolizmu lipidów”

III Rok

5. Drożdżyński Piotr; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Biosurfaktanty otrzymywane z mikroorganizmów endofitycznych wyizolowanych z roślin pochodzących z terenów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi”
6. Jodłowska Iga; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
7. Marchwicka Aleksandra; promotor: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
„Określenie miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanów z Rab geranylogeranylotransferazą (RGGT) z wykorzystaniem próbników opartych na jej inhibitorach”
8. Kruś Edyta; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
„Ekstremofile jako źródło substancji użytecznych biotechnologicznie”
9. Szmejda Klaudia; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz 
„Właściwości i zastosowanie w biotechnologii aminotransferazy aminokwasów aromatycznych antarktycznych bakterii Psychrobacter sp. B6”

IV Rok

10. Morawska Anna; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Modyfikacje genetyczne Gluconacetobacter xylinus i ich wpływ na biosyntezę celulozy”
11. Cielecka Izabela; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Optymalizacja warunków wytwarzania kompozytów o zróżnicowanych kształtach z bionanocelulozy z siatkami z tworzyw syntetycznych”
12. Jacek Paulina; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Mechanizm ruchliwości Gluconacetobacter xylinus i jego wpływ na strukturę błon celulozowych”
13. Kaczmarek Michał; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Synteza sztucznego chitynosomu - multi-enzymatycznego kompleksu umożliwiającego jednoetapową, selektywną i wydajną modyfikację chityny oraz chitozanu”
14. Rutkiewicz-Krotewicz Maria; promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
„Badania strukturalne enzymów zimnolubnych”

I Rok przedłużenia

15. Kwiatos Natalia; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Molekularna inżynieria enzymów upłynniających węgiel brunatny”
16. Sowińska Agata; promotor: prof. dr hab. Andrzej Okruszek
„Synteza i aktywność biologiczna tiofosforanowych analogów lizofosfatydyloinozytolu'”
17. Szeląg Jakub; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Modyfikacja właściwości lipaz katalizujących reakcje transestryfikacji w środowisku niewodnym”
18. Szulczewska Katarzyna; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
„Molekularna i fizjologiczna charakterystyka drobnoustrojów antarktycznych z kolekcji IBT”
19. Szustak Marcin; promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
„Modyfikowane nukleotydy jako ligandy receptorów błonowych”
20. Tałaj Julita; promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
„Badania strukturalnej owczej i koziej surowiczej albuminy”
     
II Rok przedłużenia

21. Krysiak Joanna; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
„Izolacja, charakterystyka i potencjał biotechnologiczny drożdży ze środowisk antarktycznych”
22. Strzelecki Bartosz; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Biotechnologiczne upłynnianie węgla brunatnego”


Jednostki