+

WikampFb

 
 

Doktoranci IBT

A+ / A-

Uczestnicy Studiów doktoranckich

I Rok
1. Cichońska Eliza; promotor: dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach

II Rok
2. Polka Dominika; promotor: dr hab. inż.  Anna Podsędek
"Bioaktywne składniki kaliny koralowej i ich zastosowanie w przemyśle"
3. Pawlik Nina; promotor: dr hab. inż.  Anna Podsędek
„Bioaktywne składniki owoców kaliny koralowej o działaniu przeciwotyłościowym”

III Rok
4. Karaś Kaja; promotor: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
"Identyfikacja zmian epigenetycznych w limfocytach człowieka różnicujących w kierunku komórek Th17"

IV Rok
5. Drożdżyński Piotr; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Biosurfaktanty otrzymywane z mikroorganizmów endofitycznych wyizolowanych z roślin pochodzących z terenów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi”
6. Jodłowska Iga; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
7. Marchwicka Aleksandra; promotor: dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, dr hab. Katarzyna Błażewska
„Określenie miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanów z Rab geranylogeranylotransferazą (RGGT) z wykorzystaniem próbników opartych na jej inhibitorach”
8. Kruś Edyta; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
„Ekstremofile jako źródło substancji użytecznych biotechnologicznie”

I Rok przedłużenia
9. Cielecka Izabela; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Optymalizacja warunków wytwarzania kompozytów o zróżnicowanych kształtach z bionanocelulozy z siatkami z tworzyw syntetycznych”
10. Jacek Paulina; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Mechanizm ruchliwości Gluconacetobacter xylinus i jego wpływ na strukturę błon celulozowych”
11. Kaczmarek Michał; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Synteza sztucznego chitynosomu - multi-enzymatycznego kompleksu umożliwiającego jednoetapową, selektywną i wydajną modyfikację chityny oraz chitozanu”
12. Rutkiewicz Maria; promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
„Badania strukturalne enzymów zimnolubnych”

II Rok przedłużenia
13. Sowińska Agata; promotor: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
„Synteza i aktywność biologiczna tiofosforanowych analogów lizofosfatydyloinozytolu'”
14. Szeląg Jakub; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Modyfikacja właściwości lipaz katalizujących reakcje transestryfikacji w środowisku niewodnym”
15. Wiśniewszka (Szulczewska) Katarzyna; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
„Molekularna i fizjologiczna charakterystyka drobnoustrojów antarktycznych z kolekcji IBT”
16. Szustak Marcin; promotor: dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach
„Wpływ pochodnych nukleotydów na fenotyp oraz migrację chondrocytów łąkotki rosnących in vitro na powierzchni bionanocelulozy”
17. Tałaj Julita; promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
„Badania strukturalnej owczej i koziej surowiczej albuminy”


Jednostki