+

WikampFb

 
 

Doktoranci IBT

A+ / A-

Uczestnicy Studiów doktoranckich

I Rok
1. Cichońska Eliza; promotor: dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach
2. Głębski Adrian; promotor: dr hab. inż. Aneta Białkowska

II Rok
3. Polka Dominika; promotor: dr hab. inż.  Anna Podsędek
"Bioaktywne składniki kaliny koralowej i ich zastosowanie w przemyśle"
4. Pawlik Nina; promotor: dr hab. inż.  Anna Podsędek
„Bioaktywne składniki owoców kaliny koralowej o działaniu przeciwotyłościowym”

III Rok
5. Karaś Kaja; promotor: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
"Identyfikacja zmian epigenetycznych w limfocytach człowieka różnicujących w kierunku komórek Th17"

IV Rok
6. Drożdżyński Piotr; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Biosurfaktanty otrzymywane z mikroorganizmów endofitycznych wyizolowanych z roślin pochodzących z terenów zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi”
7. Jodłowska Iga; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
8. Marchwicka Aleksandra; promotor: dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach, dr hab. Katarzyna Błażewska
„Określenie miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanów z Rab geranylogeranylotransferazą (RGGT) z wykorzystaniem próbników opartych na jej inhibitorach”
9. Kruś Edyta; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
„Ekstremofile jako źródło substancji użytecznych biotechnologicznie”

I Rok przedłużenia
10. Cielecka Izabela; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Optymalizacja warunków wytwarzania kompozytów o zróżnicowanych kształtach z bionanocelulozy z siatkami z tworzyw syntetycznych”
11. Jacek Paulina; promotor: prof. dr hab. Stanisław Bielecki
„Mechanizm ruchliwości Gluconacetobacter xylinus i jego wpływ na strukturę błon celulozowych”
12. Kaczmarek Michał; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Synteza sztucznego chitynosomu - multi-enzymatycznego kompleksu umożliwiającego jednoetapową, selektywną i wydajną modyfikację chityny oraz chitozanu”
13. Rutkiewicz Maria; promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
„Badania strukturalne enzymów zimnolubnych”

II Rok przedłużenia
14. Sowińska Agata; promotor: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz
„Synteza i aktywność biologiczna tiofosforanowych analogów lizofosfatydyloinozytolu'”
15. Szeląg Jakub; promotor: prof. dr hab. Tadeusz Antczak
„Modyfikacja właściwości lipaz katalizujących reakcje transestryfikacji w środowisku niewodnym”
16. Wiśniewszka (Szulczewska) Katarzyna; promotor: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz
„Molekularna i fizjologiczna charakterystyka drobnoustrojów antarktycznych z kolekcji IBT”
17. Szustak Marcin; promotor: dr hab. Edyta Gendaszewska-Darmach
„Wpływ pochodnych nukleotydów na fenotyp oraz migrację chondrocytów łąkotki rosnących in vitro na powierzchni bionanocelulozy”
18. Tałaj Julita; promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
„Badania strukturalnej owczej i koziej surowiczej albuminy”


Jednostki