+

WikampFb

 
 

Działalność naukowa (ITFiM)

A+ / A-

Działalność naukowa Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

  • Fizjologia, metabolizm oraz przechowalnictwo drobnoustrojów przemysłowych.
  • Modyfikacja genomów oraz charakterystyka mikroorganizmów o znaczeniu biotechnologicznym.
  • Doskonalenie technologii produkcji napojów fermentowanych i pieczywa na zakwasach.
  • Substancje biologicznie czynne w żywności otrzymywanej na drodze kierowanej fermentacji.
  • Immobilizacja mikroorganizmów o uzdolnieniach fermentacyjnych.
  • Doskonalenie technologii drożdżownictwa i produkcji etanolu oraz wykorzystanie odpadów przemysłowych.
  • Zastosowanie procesów biologicznych w utylizacji przemysłowych odpadów ciekłych i gazowych.

Działalność badawcza

Bakterie fermentacji mlekowej – fizjologia, metabolizm, wymagania pokarmowe, zmienność szczepowa, szczepionki do produkcji żywności fermentowanej. Bakterie probiotyczne z rodzajów Lactobacillus, Bifidobacterium. Prebiotyki, synbiotyki.
Ruchome elementy genetyczne bakterii mlekowych (plazmidy, sekwencje insercyjne i transpozony) ich rola w metabolizmie i zmienności szczepowej. Mikrobiologia żywności fermentowanej, biokonserwacja żywności, bakteriocyny. Mikrobiologia żywności, nowoczesne metody analizy mikrobiologicznej żywności. Mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności i środowisku. 
Fizjologia i metabolizm grzybów strzępkowych. Biosynteza kwasów organicznych, metody powierzchniowe i wgłębne. Mikrobiologia w przemyśle cukrowniczym. Mikrobiologia żywności przechowywanej w warunkach chłodniczych.
Mikrobiologiczny rozkład i korozja materiałów technicznych wzbudzona przez mikroorganizmy. Mykologia budowlana. Dezynfektanty i dezynfekcja w przemyśle. Drożdże winiarskie, metabolizm związków siarki u drożdży winiarskich, profil temperaturowy drożdży. Metabolizm kwasu L-jabłkowego. Drożdże osmotolerancyjne. ?- glukozydaza drożdży i jej wpływ na związki polifenolowe w winach. Stabilność biotechnologiczna szczepionek drożdży dla przemysłu winiarskiego. Mikrobiologia produktów kosmetycznych i zielarskich. Aktywność bakteriobójcza i bakteriostatyczna olejków i ekstraktów roślinnych. Naturalne stabilizatory żywności. Mikroflora opakowań stosowanych do produktów żywnościowych. 
Monitorowanie i sterowanie hodowlami drobnoustrojów przemysłowych. Ulepszanie szczepów drobnoustrojów przemysłowych metodami tradycyjnymi i za pomocą technik inżynierii genetycznej. Optymalizacja warunków fizykochemicznych procesów biosyntez przemysłowych. Prowadzenie kolekcji czystych kultur LOCK 105, opracowanie i prowadzenie komputerowej bazy danych kolekcji szczepów, ocena wartości metod przechowalnych dla różnych drobnoustrojów.

Koegzystencja wspólnot Lactobacillus i Saccharomyces - biocenozy zakwasów chlebowych. Optymalizacja technologii produkcji i utrwalania piekarskich kultur starterowych. Pieczywo dietetyczne specjalnego przeznaczenia. Żywność funkcjonalna.
Wzbogacanie biomasy bakteryjno-drożdżowej i roślinnej w organiczne formy selenu. Suplementacja żywności fermentowanej w organiczne formy selenu. Składniki antyżywieniowe w żywności pochodzenia roślinnego. 
Właściwości przeciwutleniające moszczów i win owocowych, synergizm właściwości przeciwutleniających polifenoli i wybranych witamin. Bezodpadowa produkcja win. Produkty niepożądane w winie (aminy biogenne i uretany). Stabilność koncentratów soków owocowych.
Drożdże piwowarskie nietworzące piany. Aminy biogenne w piwie i surowcach piwowarskich. Immobilizacja mikroorganizmów o potencjalnym zastosowaniu w procesach fermentacyjnych. Fizjologiczna rola dehydrogenazy aldehydowej w metabolizmie amin biogennych i w biologicznym utlenianiu etanolu u ssaków.

Optymalizacja procesów produkcji drożdży piekarskich i paszowych, Sterowanie procesami technologicznymi w drożdżownictwie. Akumulacja węglowodanów w komórkach drożdży. Biotynoniezależne szczepy drożdży piekarskich. Surowce gorzelnicze oraz technologie ich przerobu na etanol. Wykorzystanie owoców w produkcji wódek. Produkty uboczne fermentacji etanolowej. Uzdatnianie spirytusów surowych.
Tlenowe i beztlenowe metody degradacji zanieczyszczeń. Oczyszczanie ścieków za pomocą osadu czynnego. Stabilizacja nadmiernych osadów ściekowych. Ocena mikroflory w procesach biodegradacji zanieczyszczeń. Technologia i kontrola oczyszczania ścieków. Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych.


Jednostki