+

WikampFb

 
 

Praktyki

A+ / A-

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

Praktyki studenckie, zwane dalej praktykami, realizowane są zgodnie z programem kształcenia i planem studiów danego kierunku studiów, uwzględniających wymagania kształcenia praktycznego określone odrębnymi przepisami. Rodzaj praktyki, formę, czas trwania i termin realizacji określa program kształcenia i plan studiów danego kierunku.
Program studiów przewiduje następujące rodzaje praktyk:

Praktyki studenckie podstawowe

1. Czas trwania praktyk podstawowych dla studentów III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, inżynierskich wynosi:

 • cztery tygodnie (20 dni roboczych) dla kierunków:
  - Biotechnologia
  - Biotechnology (IFE)
  - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • sześć tygodni (30 dni roboczych) dla kierunku Biotechnologia Środowiska

2. Czas trwania praktyk podstawowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich), wynosi:

 • dwa tygodnie (10 dni roboczych) dla kierunków:
  - Biotechnologia
  - Biotechnology (IFE)
  - Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

3. Studenckie krajowe praktyki zawodowe organizowane są jako praktyki grupowe lub praktyki indywidualne. 

a. Praktykami grupowymi są praktyki, które organizuje opiekun, odpowiedzialny za dany rodzaj praktyk.
b. Praktykami indywidualnymi są praktyki, które organizuje student pod nadzorem merytorycznym opiekuna odpowiedzialnego za dany rodzaj praktyk.

4. Studenci studiów stacjonarnych realizują praktyki w miesiącach wakacyjnych. 
W uzasadnionych przypadkach student może odbywać praktyki w trakcie roku akademickiego. Podstawą skierowania studenta na praktykę w trakcie roku akademickiego jest opinia Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckich, stwierdzająca brak przeciwskazań wynikających z osiągnięć w nauce. Zapis ten nie dotyczy studentów nie biorących czynnego udziału w zajęciach dydaktycznych (urlop, powtarzanie roku/semestru).

5. Student może być zwolniony z obowiązku odbywania praktyki zawodowej, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe lub prowadzenie działalności (w tym gospodarczej), które odpowiadają programowi danej praktyki, w okresie nie krótszym niż czas trwania praktyki określony w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia.

6. Studenci skierowani na praktykę indywidualną lub grupową są zobowiązani do posiadania aktualnych badań lekarskich związanych z praktyczną nauką zawodu i opłacenia ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC). 

7. Studenci odbywający praktyki zawodowe w zakładach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego i placówkach medycznych są zobowiązani do posiadania aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

8. Praktyki studenckie obowiązkowe są bezpłatne i Wydział nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

9. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności nie kieruje studentów na indywidualne praktyki zagraniczne  w ramach wyjazdów prywatnych.

10. Obowiązującymi dokumentami związanymi z organizacją praktyk krajowych są:

a. Umowa dwustronna – wypełnione starannie ,,Porozumienie w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich studentów Politechniki Łódzkiej’’ (pobierz plik) w 2 egzemplarzach należy dostarczyć do podpisu Opiekunowi praktyk i Pełnomocnikowi Dziekana ds. Studenckich. Po podpisaniu umów przez Zakład Pracy, jeden egzemplarz należy pozostawić w Zakładzie Pracy, a drugi dostarczyć do Dziekanatu lub do Opiekuna praktyk.
b. Skierowanie na praktyki zawodowe (pobierz plik) - po wypełnieniu należy dostarczyć do podpisu Opiekunowi praktyk i Pełnomocnikowi Dziekana ds. Studenckich.
c. Program praktyk – student otrzymuje ramowy program praktyk od Opiekuna.
d. Instrukcja w sprawie szkolenia studentów w zakresie bhp wraz z oświadczeniem – (pobierz plik).
e. Zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) w celu dostarczenia do Zakładów Pracy można otrzymać w Dziekanacie (Student powinien dostarczyć do Dziekanatu dowód wpłaty na ubezpieczenie NNW i OC). Studenci, którzy indywidualnie się ubezpieczyli zobowiązani są do dostarczenia do Zakładu Pracy kserokopii karty ubezpieczeniowej lub umowy z ubezpieczycielem.
f. Zaświadczenie o odbyciu praktyk (pobierz plik). Po zakończonych praktykach oryginał zaświadczenia i dwie kopie (dobrej jakości) należy dostarczyć Opiekunowi praktyk.

11. Koszty związane z odbywaniem praktyk ponoszą studenci. 
O dofinansowanie kosztów z tytułu odbywania praktyki mogą ubiegać się studenci korzystający ze stypendium socjalnego i odbywający praktykę powyżej 40 km od miejsca stałego zamieszkania. Studenci po odbyciu praktyki, składają u Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych podanie z dołączonym biletem dojazdu najtańszym środkiem lokomocji oraz ksero zaświadczenia odbycia praktyk zawodowych (dobrej jakości). Koszty zakwaterowania będą zwracane, w ustalonej przez Dziekana, zryczałtowanej kwocie: 30 zł za dzień pobytu (dołączony rachunek za zakwaterowanie lub wynajem – rachunek powinien być wystawiony na nazwisko studenta odbywającego praktykę).
W szczególnych przypadkach losowych o dofinansowanie mogą się ubiegać również inni studenci.
Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa z dniem 4 października 2017 roku (środa).

12. Zaliczenie praktyk
Praktyki zaliczają Opiekunowie na podstawie sprawozdania (wzór do pobrania ze strony) i zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej przez studenta. 
Zaliczenia przedmiotu Praktyka zawodowa dokonuje Opiekun praktyk danej specjalizacji lub kierunku studiów w elektronicznym indeksie.
Ostateczny termin dostarczenia Opiekunom praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyk zawodowych upływa z dniem 5 października 2017 roku (czwartek).

13. Dokumenty potrzebne do zaliczenia praktyki (w zależności od wybranej formy praktyk)

Forma praktyk

Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk

Porozumienie z Uczelnią

(praktyka studencka odbywana na podstawie Porozumienia z Uczelnią)

a) podpisane Porozumienie z Uczelnią w sprawie organizacji praktyk (po podpisaniu przez Dyrektora Zakładu w którym student odbywał praktykę)

b) Oświadczenie BHP

c) Sprawozdanie z praktyk (pobierz plik)

     d) Zaświadczenie o odbyciu praktyk (pobierz plik)

Praca zarobkowa na umowę o pracę

a) Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez Pracodawcę

b) Wniosek o zaliczenie praktyk (pobierz plik)

c) Sprawozdanie

Praca zarobkowa na umowę zlecenie lub o dzieło

a) Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez Pracodawcę

b) Wniosek o zaliczenie praktyk (pobierz plik)

c) Sprawozdanie

Staż

a) Zaświadczenie o odbyciu stażu

b) Wniosek o zaliczenie praktyk (pobierz plik)

c) Sprawozdanie z przebiegu stażu

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

a) Dokumenty rejestracyjne firmy (wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS)

     b) Wniosek o zaliczenie praktyk (pobierz plik)

     c) Sprawozdanie z działalności firmy

Wyjazd w ramach wymiany zagranicznej

     a) Potwierdzenie Opiekuna wyjazdu o praktykach

     b) Plan praktyk

     c) Sprawozdanie z praktyk

     d) Zaświadczenie o odbyciu praktyk

Indywidualny wyjazd zagraniczny

(wszelkie formalności student załatwia samodzielnie, bez udziału Uczelni)

  a) Zaświadczenie o zatrudnieniu lub potwierdzenie odbycia praktyk/stażu wystawione przez Pracodawcę (pełna nazwa firmy, termin odbycia praktyk lub stażu, czytelny podpis wystawiającego zaświadczenia, pieczątki)

     b) Sprawozdanie z praktyk

 

Wszelkie formalności związane z praktykami zawodowymi, wymagające podpisu Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckich, będą załatwiane w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2017 roku (piątek).

Praktyki studenckie dodatkowe

1. Poza praktykami wynikającymi z programu kształcenia dopuszcza się możliwość organizowania dla studentów praktyk dodatkowych.

2. Praktyka dodatkowa realizowana na własny koszt studenta, organizowana jest na pisemny wniosek studenta (zgoda na odbycie praktyk dodatkowych - druk do pobrania ze strony) skierowany do Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckich. Przed złożeniem wniosku student w porozumieniu z Opiekunem praktyk studenckich uzgadnia termin i ramowy program realizacji praktyki. 
(Opiekun praktyk powinien parafować wypełniony przez studenta wniosek.).

3. Po zaakceptowaniu wniosku studenta, Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich podpisuje umowę z pracodawcą i kieruje studenta na praktykę.

4. Odbycie przez studenta dodatkowej praktyki potwierdza zaświadczenie wydane przez Pracodawcę.

5. Oryginał zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk dodatkowych będzie studentowi potrzebny w momencie składania do Pełnomocnika Dziekana ds. Studenckich podania o umieszczenie w suplemencie do dyplomu danych dotyczących osiągnięć studenta, m.in. wykazu odbytych praktyk dodatkowych.

6. Praktyki dodatkowe nie mogą być łączone z praktykami obowiązkowymi (ten sam Zakład Pracy).

7. Praktyki ponadprogramowe powinny być realizowane w dłuższym wymiarze czasowym (minimum 2 tygodnie).

8. Dokumenty związane z realizacją praktyk ponadprogramowych:

a. Zgoda na odbycie praktyk dodatkowych (pobierz plik)
b. Porozumienie z Uczelnią w sprawie organizacji praktyk lub inna Umowa
c. Zaświadczenia dotyczące ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC)
d. Zaświadczenie o odbyciu praktyk (pobierz plik)
e. Sprawozdanie z praktyk (pobierz plik)

9. Praktyki dodatkowe zaliczają Opiekunowie na podstawie sprawozdania i zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki.

PLIKI DO POBRANIA

 1. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych - dyżury
 2. Opiekunowie praktyk
 3. Skierowanie na praktyki studenckie
 4. Porozumienie w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich
 5. Instrukcja szkolenia studentów PŁ
 6. Druk zaświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych
 7. Wzór podania o wcześniejsze odbycie praktyk zawodowych
 8. Wzór podania o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia
 9. Zgoda na odbycie praktyki dodatkowej
 10. Lista Firm w których realizowane były praktyki studenckie w roku akademickim 2015/2016
 11. Dofinansowanie praktyk

Jednostki