+

75lat.p.lodz.pl
WikampFb

 
 

O wydziale

A+ / A-

Budynek WydziałuProgramy kształcenia na Wydziale Biotechnologii 
i Nauk o Żywności
są unikatowe wśród wyższych uczelni technicznych w Polsce. Cechuje je interdyscyplinarność, co gwarantuje przygotowanie specjalistów, którzy potrafią łączyć wiedzę chemiczną, biologiczną i inżynieryjno-techniczną. Odpowiedzią na aktualne potrzeby zmieniającego się rynku pracy jest stałe doskonalenie programów kształcenia oraz uruchamianie nowych kierunków studiów, przygotowujących wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską.
Wydział BiNoŻ ma w swojej ofercie pięć nowoczesnych kierunków studiów oraz kilkanaście specjalności i kierunków dyplomowania na poziomie studiów inżynierskich i magisterskich, w tym studia w języku angielskim.

Na kierunku biotechnologia przygotowujemy absolwentów do pracy w przemyśle biotechnologicznym, spożywczym i farmaceutycznym, oferując specjalności biotechnologia molekularna i biochemia techniczna, technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna oraz biotechnologia żywności. Uczymy też samodzielnego planowania i prowadzenia badań, dzięki czemu absolwenci dobrze sprawdzają się także w laboratoriach badawczych,
diagnostycznych oraz w działach naukowo-badawczych. 

Odpowiednikiem kierunku biotechnologia są studia w języku angielskim Biotechnology, realizowane w ramach International Faculty of Engineering IFE (Centrum Kształcenia Międzynarodowego). Studenci tego kierunku na
pierwszym stopniu studiów spędzają obowiązkowo jeden semestr w partnerskich uczelniach zagranicznych. Na obu stopniach studiów mają do wyboru specjalności Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry oraz Fermentation Technology and Technical Microbiology.

Studia na kierunku biotechnologia środowiska kształtują umiejętności związane z przewidywaniem, zapobieganiem i określaniem zanieczyszczeń ekosystemu, studenci poznają zasady projektowania procesów w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Absolwenci zdobywają umiejętności oczekiwane w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką komunalną oraz w zakładach przemysłowych generujących odpady, a także w jednostkach samorządowych zajmujących się ochroną i monitoringiem środowiska. 

W ramach kierunku technologia żywności i żywienie człowieka studenci poznają zasady prowadzenia procesów technologicznych i biotechnologicznych w produkcji żywności, w tym metody utrwalania i przechowywania żywności. Uczą się wdrażać i nadzorować produkcję żywności oraz poznają wymogi prawidłowego żywienia człowieka. Swoje kompetencje rozwijają na specjalnościach technologia żywności, analiza i ocena żywności oraz chemia żywności i surowców kosmetycznych.

Studenci kierunku technologia kosmetyków, studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, uczą się organizować oraz nadzorować produkcję kosmetyków bezpiecznych dla konsumentów, poznają zasady wprowadzania nowych produktów na rynek. Kompetencji takich oczekują firmy zajmujące się wytwarzaniem, badaniem i dystrybucją kosmetyków oraz surowców kosmetycznych, gabinety kosmetyczne, a także laboratoria badawczo-rozwojowe z branży farmaceutycznej i chemicznej. 

Nowością jest biogospodarka, międzyuczelniany, interdyscyplinarny kierunek realizowany razem z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną, gdzie rekrutowani w Łodzi kandydaci będą studiować na III roku studiów. W toku kształcenia studenci poznają nowe technologie w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz procesów przemysłowych. Absolwenci tego wyjątkowego kierunku zostaną inżynierami z dyplomem trzech Uczelni: PŁ, PW i WAT!

Na Wydziale BiNoŻ prowadzone są też studia doktoranckie, a ponadto Wydział promuje ideę kształcenia przez całe życie, czemu służy bogata oferta studiów niestacjonarnych, podyplomowych i kursów dokształcających. 

Prowadzona przez Wydział działalność dydaktyczna spełnia najwyższe kryteria jakościowe, czego wyrazem są certyfikaty, nagrody i wyróżnienia.
Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności są regularnie poddawane ocenie przez komisje akredytacyjne. Przeprowadzona przez Polską Komisję Akredytacyjną ocena instytucjonalna potwierdziła prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, zarówno w odniesieniu do studiów inżynierskich i magisterskich, jak i  studiów podyplomowych i doktoranckich. 

Kierunek biotechnologia został laureatem „Konkursu o milion” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla wydziałów, które kształcenie studentów opierają na trzech mocnych fundamentach: najnowszej wiedzy, zdobywaniu umiejętności oraz kompetencji społecznych, poszukiwanych przez pracodawców i potrzebnych do rozpoczęcia kariery naukowej lub zawodowej.
 
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznała zestaw efektów kształcenia opracowany przez Wydział BiNoŻ za wzorcowy.

 


Jednostki