+

WikampFb

 
 

Akredytacja

A+ / A-

Wszystkie kierunki kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności są regularnie poddawane ocenie jakościowej przez komisje akredytacyjne.

W roku akademickim 2011/2012 Wydział poddany został ocenie instytucjonalnej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego, w swojej ocenia stwierdziło, iż Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej realizuje strategię rozwoju jednostki spójną ze strategią rozwoju Uczelni, spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, w tym jego konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia oraz jakości kształcenia na prowadzonych studiach podyplomowych i doktoranckich w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Prowadzona przez Wydział działalność spełnia przyjęte kryteria jakościowe.

Następna ocena Wydziału powinna nastąpić w roku akademickim 2018/2019.


Jednostki